top of page

Ghid

de organizare si desfasurare a evacuarii din structurile de primire turistice in cazul manifestarii unei situatii de urgenta generata de producerea unui incendiu sau a unui seism

PREFAŢĂ 


               Turismul se bazează foarte mult pe oaspeţi/vizitatori, iar majoritatea structurilor de primire turistice sunt situate în zone expuse la dezastre naturale, tehnologice sau incendii de amploare. De obicei, turiştii nu sunt familiarizaţi cu situaţia, nu cunosc riscurile şi ameninţările din zona respectivă, nu ştiu unde să meargă şi ce să facă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi, în consecinţă pot fi consideraţi că fac parte din grupul ţintă cel mai vulnerabil.


Pe timpul producerii unei situaţii de urgenţă turiştii depind şi se bazează pe cei care cunosc situaţia de la faţa locului – în speţă, conducerea şi personalul structurilor de primire turistice. Prin urmare, pregătirea pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi evacuarea trebuie sa fie privite ca parte integrantă a activităţilor economice de turism.  


La planificarea activităţilor de evacuare în structurile de primire turistice trebuie luate în considerare şi înţelese foarte bine care sunt tipurile de riscuri şi ameninţări ce pot afecta structura de primire turistică.  
Prezentul Ghid este conceput pentru a putea fi utilizat ca material pentru prevenirea, pregătirea, răspunsul şi reducerea urmărilor unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism în structurile de primire turistice din România.


Structurile de primire turistice ce fac obiectul prezentului Ghid includ:


a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau cu funcţiuni de tratament 
balnear: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi agroturistice, alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică, unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.


b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică şi/sau cu funcţiuni de agrement: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii, cluburi, cazinouri, discoteci, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic.


SECŢIUNEA 1 – INTRODUCERE 
Prezentare generală 


Ghidul oferă un model operaţional necesar structurilor de primire turistice pentru atenuarea urmărilor unor situaţii de urgenţă generate de producerea unui incendiu sau a unui seism, care se pot manifesta în România.


Ghidul de evacuare conţine un set de recomandări aplicabile tuturor structurilor de primire turistice, acestea fiind încurajate să analizeze prezentul document, să-l însuşească şi să îl adapteze în funcţie de specificul propriei unităţi. 


Structura acestui Ghid conţine paşii ce trebuie desfăşuraţi de grupul ţintă în vederea asigurării evacuării, protecţiei şi salvării componenţilor acestuia în cazul producerii unui incendiu sau a unui seism.


     Grupul ţintă al Ghidului este format din următoarele categorii de utilizatori:
a)    turiştii aflaţi în concediu; 
b)    personalul medical care asigură prestări de servicii pentru tratament balnear; 
c)    personalul tehnic-administrativ;
d)    însoţitorii persoanelor cu handicap/aparţinători; 
e)    comisionarii de echipamente, materiale de întreţinere etc.; 
a) personalul terţilor pentru întreţinere echipamente/instalaţii utilitare.


Ghidul are un caracter orientativ, general, de recomandare, nu constituie un act normativ şi este un instrument de lucru aplicabil pentru toate categoriile de structuri de primire turistice aflate pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, utilizare sau administrare ori de autoritatea/instituţia coordonatoare. 


Ghidul nu este o normă de dotare cu echipamente ce trebuie asigurate de structurile de primire turistice în cazul producerii unui incendiu sau a unui seism sau de dotare obligatorie cu diverse materiale necesare în asemenea situaţii. 


Scopuri
Scopul Ghidului este oferirea unui model pentru structurile de primire turistice din
ţara noastră de a răspunde şi de a reduce urmările negative ale unei situaţii de urgenţă, generată de producerea unui incendiu sau a unui seism ce are ca rezultat perturbarea activităţilor normale. 
Principalul scop al evacuării îl constituie salvarea tuturor categoriilor de utilizatori ai structurile de primire turistice din România ce pot fi afectate de urmările negative ale unei situaţii de urgenţă. 


Obiective
Obiectivele principale ale Ghidului sunt următoarele: 
1)    Asigurarea protecţiei tuturor categoriilor de utilizatori ai structurilor de primire turistice din România.
2)    Asigurarea unui răspuns coordonat la situaţiile de urgenţă generate de producerea unui incendiu sau a unui seism şi evacuarea în condiţii de siguranţă a tuturor utilizatorilor structurilor de primire turistice din România.


SECŢIUNEA 2 PARTICULARITĂŢI PRIVIND EVACUAREA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
GENERATE DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM ÎN
STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE


În cazul acestor tipuri de construcţii apare o particularitate aparte, ce constă în faptul că, există posibilitatea ca în clădiri să se afle persoane străine care nu cunosc limba română şi nu pot fi instruiţi cu uşurinţă cum să procedeze pe timpul acţiunilor de evacuare. În acest sens, este necesar ca pe fiecare nivel al clădirii, planurile de evacuare să conţină şi informaţii în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.  


De asemenea, în structurile de primire turistice care deţin sisteme de comunicare cu circuit închis mesajele de avertizare trebuie sa fie transmise în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 
În cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică este obligatoriu ca acestea să fie dotate cu sisteme de închidere cu acţionare automată şi/sau manuală a gazelor, precum şi a tuturor surselor de foc deschis. Dacă nu dispun de sisteme de închidere cu acţionare automată, se va avea în vedere oprirea tuturor activităţilor şi închiderea manuală a gazelor şi focului utilizate la prepararea hranei.

 
ACŢIUNI DE RĂSPUNS PRIVIND EVACUAREA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ GENERATE DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM


Următoarele acţiuni de răspuns la situaţiile de urgenţă menţionate precizează principalele activităţi ce trebuie desfăşurate de către personalul din cadrul structurilor de primire turistice.


Este important de reţinut faptul că, toţi conducătorii acestor tipuri de obiective sunt principalii responsabili pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor structurilor de primire turistice din România în timpul unei situaţii de urgenţă. 


A. ACŢIUNI DE RĂSPUNS  


A.1 Acţiuni comune privind asigurarea condiţiilor de evacuare a utilizatorilor derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism la structurile de primire turistice din România


    Tot personalul angajat trebuie instruit cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unui incendiu (de ex: să se deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu fum; semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu, posibilitatea utilizării ascensoarelor de pompieri etc.) sau a unui seism (de ex: rămânerea în camerele de cazare, încăperi/săli de tratament balnear până la încetarea seismului, interzicerea utilizării liftului şi scărilor  în caz de seism etc.). 


    Numărul unic de urgenţă 112 trebuie obligatoriu afişat în locuri vizibile din incinta unităţii turistice. 


    Sistemele de alarmare şi semnalizare a incendiilor precum cele de alarmare în cazul producerii unui seism (poate fi acelaşi sistem pentru ambele situaţii de urgenţă) trebuie să fie în permanentă stare de funcţionare la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate şi să fie conectate la un sistem autonom de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune. Pentru a fi siguri că se poate face alarmarea, se recomandă pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: megafon, sistem de anunţare cu mesaj preînregistrat etc.).


    Semnalul de alarmare/evacuare trebuie cunoscut de către întreg personalul unităţii turistice.


    Pentru accesul şi evacuarea persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), precum şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, trebuie adoptate soluţii şi măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice, respectiv amenajarea unor rampe la parterul unităţii turistice, în zona de ieşire din clădire. Aceste rampe trebuie să fie funcţionale astfel încât să poată fi asigurată în permanenţă evacuarea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile).


A.2 Acţiuni privind asigurarea condiţiilor de evacuare a utilizatorilor derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui incendiu la structurile de primire turistice din România


    Conducătorul unităţii are obligaţia de a stabili, prin decizie scrisă pentru fiecare nivel al clădirii, personal responsabil cu verificarea evacuării tuturor persoanelor din toate spaţiile aferente nivelului respectiv. De asemenea, tot prin decizie scrisă, conducerea unităţii va desemna personalul component al echipelor de evacuare/salvare, cu nominalizarea unui responsabil pe fiecare nivel sau zonă delimitată. 


    Căile de evacuare în caz de incendiu din unitate, inclusiv a celor care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, trebuie marcate cu indicatoare standardizate, conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă,  astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în situaţii de urgenţă. 


    Instalaţia electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare în caz de incendiu trebuie să fie funcţională şi să fie prevăzută cu a doua sursă de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, conform reglementărilor tehnice.  


    Planurile    de    evacuare    a    persoanelor    în    caz    de    incendiu,    întocmite    potrivit


reglementărilor în vigoare vor fi afişate pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele interesate. 


    Căile de evacuare din unitate trebuie să fie permanent libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare pentru lenjerie, cărucioare pentru curăţat, măsuţe mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri care pot crea dificultăți la evacuarea persoanelor.


    Uşile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate şi au corespondenţă cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător şi păstrate închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.


    Ascensoarele de pompieri care echipează unele unităţi turistice trebuie să fie permanent în stare de funcţionare şi să fie alimentate şi dintr-o sursă autonomă de energie electrică. 


    Locurile de adunare, special amenajate pentru evacuare, stabilite de conducerea unităţii trebuie să fie amplasate într-o zonă sigură, la distanţe de siguranţă faţă de eventuale surse de pericol şi astfel încât să nu îngreuneze accesul şi intervenţia forţelor de intervenţie sosite la faţa locului. 


A.3 Acţiuni derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui seism la structurile de primire turistice din România


    Traseele de evacuare trebuie marcate cu indicatoare standardizate, conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă,  astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în situaţii de urgenţă. În acest sens, instalaţia electrică aferentă ce asigură alimentarea indicatoarelor trebuie să fie funcţională şi să fie obligatoriu conectată la o sursă de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune. 


    În situaţia în care construcţiile şi spaţiile specifice structurii de primire turistice sunt avariate, este necesară o evacuare în exterior, sens în care locurile de adunare vor fi stabilite la distanţe de minimum 15 m de clădiri, la peste 2/3 din înălţimea celei mai înalte clădiri din jur.


    La nivelul unităţii conducătorul acesteia trebuie să stabilească, prin decizie scrisă, componenţa nominală a echipei responsabile cu evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al construcţiilor şi spaţiilor specifice structurii de primire turistice şi să nominalizeze şeful fiecărei echipe.


A.4 Acţiuni privind modul de desfăşurare a activităţilor de evacuare pe timpul manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui incendiu structurile de primire turistice din România


A.4.1 Incendiu într-o structură de primire turistică: 
    Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 şi va anunţa incidentul. În situaţia în care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunţa primul adult pe care-l întâlneşte despre eveniment. 


    Se va acţiona sistemul de alarmare în caz de incendiu din dotarea unităţii, care trebuie să fie conectat şi la un sistem autonom de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune. În cazul în care nu nu fucţionează sistemul, alarmarea se va face prin voce, utilizând megafoane sau alte mijloace de amplificarea a vocii (ex: Alarmă, Evacuarea!).


    Personalul nominalizat în echipele de evacuare/salvare va evacua utilizatorii în exteriorul unităţii sau în alte zone ale acestora, conform planurilor de evacuare.


    Se vor închide, pe cât posibil, toate ferestrele încăperilor. 
    Odată cu asigurarea operaţiunilor de evacuare, se va asigura închiderea uşilor de pe căile principale de circulaţie, acces şi evacuare, respectiv al încăperilor din ariile afectate, astfel încât să se preîntâmpine alimentarea cu oxigen a incendiului din zona/zonele unde acesta se manifestă.  


    Se vor deschide porţile de acces în unitate, după caz, şi se vor elibera căile de acces pentru autovehiculele de intervenţie ale forţelor specializate. 


    Responsabilii din cadrul echipelor de evacuare/salvare de pe fiecare nivel sau zonă delimitată din cadrul unităţii anunţă situaţia evacuării conducătorului unităţii, după caz sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.  


    Personalul responsabil cu verificarea evacuării tuturor utilizatorilor va verifica toate spaţiile aferente fiecărui nivel al unităţii respective pentru a se asigura că nu au rămas persoane în respectivele locaţii şi că toți utilizatorii acestora au părăsit încăperile şi/sau au fost evacuaţi şi anunţă rezultatul conducătorului unităţii, după caz sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Se va intra în clădiri doar după intervenţia şi cu acordul serviciilor de urgenţă profesioniste.


    În cazul în care incendiul este de mică amploare personalul stabilit în organizarea intervenţiei de stingere la locul de muncă va acţiona cu mijloacele de primă intervenţie din dotare (stingătoarele portative).


A.4.2 Incendiu în apropierea unei structuri de primire turistice (în exterior):


    Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 şi va anunţa incidentul. În situaţia în care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunţa primul adult pe care-l întâlneşte despre eveniment. 


    Dacă există pericolul propagării incendiului către clădire, personalul nominalizat în echipele de evacuare/salvare va sprijini evacuarea utilizatorilor în exteriorul construcţiei conform planurilor de evacuare.


    Este obligatoriu ca primii să fie evacuaţi/salvaţi utilizatorii aflaţi în porţiunea de clădire cea mai apropiată de focarul incendiului şi a căror viaţă poate fi pusă în pericol. 


A.5 Acţiuni derulate pe timpul manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui seism la structurile de primire turistice din România


În cazul unităţilor turistice, seismele se pot manifesta când utilizatorii se află în interiorul clădirilor şi spaţiilor specifice structurilor de primire turistice sau când aceştia pot fi în exteriorul acestora.


A.5.1 Modul de acţiune în cazul unui seism care se produce atunci când utilizatorii se află în interiorul clădirilor şi spaţiilor specifice structurilor de primire turistice:

 

 •     Păstraţi-vă calmul! Panica poate produce victime! 

 •    Personalul angajat trebuie să liniştească turiştii/persoanele aflaţi/aflate la tratament balnear şi/sau care urmează diverse proceduri medicale.

 •    Mesajul cheie într-o situaţie de urgenţă generată de producerea unui seism pentru toţi utilizatorii: Fiţi calmi, nu părăsiţi încăperea !

 •    Toţi utilizatorii clădirilor şi spaţiilor specifice structurii de primire turistice trebuie să se protejeze, pe cât posibil, stând ghemuite, sub mese, ţinându-se cu mâinile de picioarele acestora, sub o grindă de rezistenţă sau lângă un stâlp de rezistenţă/perete interior de rezistenţă, sub tocurile ușilor, cu uşile întredeschise, pentru a menține libere căile de evacuare.

 •   Însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) trebuie să aibă grijă de acestea, protejându-le, pe cât posibil, sub o grindă sau lângă un stâlp de rezistenţă. 

 •  Toate persoanele din clădire, inclusiv cele cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) numără de la 1 la 60 pentru a avea o percepție reală asupra timpului. Nimeni nu stă lângă obiecte grele amplasate pe pereţi, respectiv tablouri, ghivece cu flori etc.

 •     Nimeni nu rămâne lângă ferestre deoarece geamurile se pot sparge în timpul seismului.

 •   Sub nicio formă nu se vor parcurge scările în timpul producerii unui seism, fiind deasemenea interzisă utilizarea lifturilor.

 •    După seism personalul din cadrul structurii de primire turistice va verifica siguranţa încăperilor şi căilor de evacuare din componenţa clădirilor şi spaţiilor specifice şi dacă există răniţi. 


A.5.2 Modul de acţiune în cazul unui seism care se produce când utilizatorii se află în exteriorul clădirilor şi spaţiilor specifice structurilor de primire turistice: 

 

 •     Evitaţi zonele în care ar putea cădea obiecte de la înălţime, cum ar fi acoperişuri, copaci, cabluri electrice sau clădiri. 

 •     Aşezaţi-vă la pământ, acoperiţi capul cu mâinile, număraţi de la 1 la 60 pentru a avea o percepție reală asupra timpului şi aşteptaţi încetarea  seismului. 

 •     Nu intraţi în clădiri decât după ce acestea au fost verificate şi vi s-a comunicat că sunt sigure.


A.6 Acţiuni derulate după manifestarea situaţiei de urgenţă generată de producerea unui seism la structurile de primire turistice din România

 

 •   Este obligatoriu să se aştepte încetarea seismului şi să se evite panica iar la derularea acţiunilor de evacuare se va ţine cont de caracteristicile clădirii. După încetarea seismului nu se părăsește imediat clădirea ci se aşteaptă semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea structurii de primire turistice.

 •   După încetarea seismului, personalul nominalizat în echipa responsabilă cu evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al construcţiilor şi spaţiilor specifice structurii de primire turistice va asigura verificarea stării traseelor de evacuare (scări interioare, holuri, coridoare, uși, ieşiri etc.), iar în cazul în care acestea sunt libere, neblocate, va da semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii. 

 •   Şeful fiecărei echipe de evacuare/salvare coordonează evacuarea utilizatorilor pe nivelul pentru care a fost desemnat.

 •   După darea semnalului de alarmare/evacuare turiştii pot ieşi în siguranţă din cameră/clădire. Dacă scările prezintă siguranţă, aceştia vor coborâ până la parter şi vor ieşi afară din clădire, respectând indicaţiile personalului unităţii sau a şefului echipei de salvare/evacuare.

 •  Dacă după încetarea seismului uşile sau ieşirile sunt blocate, turiştii se vor apropia de o fereastră şi vor striga după ajutor. 

 •  Persoanele care vor ieşi primele din clădire sunt utilizatorii care se află în camere de cazare/săli de masaj/spaţii situate la parter, în ordinea apropierii acestora faţă de ieșiri, urmând etajul 1, etajul 2, etc.

 •  Utilizatorii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) vor fi sprijiniţi de persoanele însoţitoare care-i vor ajuta să se evacueze. 

 •   Pe timpul derulării operaţiunilor de evacuare se va evita aglomerarea holurilor, în special a scărilor şi se va circula, pe cât posibil (de preferat), pe lângă pereții ce nu au ferestre.

 •   Pentru protecția personală, utilizatorii pot folosi orice obiect pe care îl vor plasa deasupra capului, ce va fi menţinut în această poziţie de la ieşirea din clădire până la locurile de adunare.

 •   Toţi utilizatorii construcţiei ies din clădire în şir de câte o persoană folosind toate traseele stabilite ca sigure, în urma verificării integrităţii acestora, spre locurile de adunare stabilite. Locurile de adunare se amplasează la peste 2/3 din înălţimea celei mai înalte clădiri din jur.

 •  Şefii echipelor responsabile cu evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al construcţiilor şi spaţiilor specifice structurii de primire turistice se vor asigura că toți utilizatorii acestora au părăsit încăperile şi/sau au fost evacuaţi/salvaţi şi vor anunţa rezultatul directorului unităţii sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

 •   În situaţia în care există persoane care, datorită afectării construcţiei în urma producerii seismului (scări rupte, prăbuşite, pereţi căzuţi etc.), au rămas blocate în diverse spaţii, acestea vor folosi mijloace acustice (bătăi în corpuri metalice/pereţi sau alte obiecte dure, strigăte de ajutor etc.) pentru a fi auzite de personalul echipelor de  evacuare/salvare şi/sau de salvatorii din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 


B. ACŢIUNI DE RĂSPUNS SPECIFICE 


B.1 Acţiuni specifice privind asigurarea condiţiilor de evacuare a utilizatorilor derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui incendiu la structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau cu funcţiuni de tratament balnear


    Pentru evacuarea în siguranţă a anumitor categorii de utilizatori – persoane care au diverse afecţiuni şi se afla la tratament balnear şi nu se pot evacua singure, persoane cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) -, conducerile unităţilor care au în componenţă spaţii în care se desfăşoară diverse tipuri de tratament (masaj, tratament balnear, proceduri etc.) trebuie să asigure dotarea obiectivelor menţionate cu mijloace adecvate de transport, cum ar fi cărucioare, tărgi şi paturi cu rotile. 


    În vederea asigurării evacuării rapide şi în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile), se recomandă ca acestea să fie cazate la nivelurile inferioare ale unităţilor. 


    La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind posibilităţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie să se acţioneze în astfel de situaţii. 


    Regulile minime ce se impun a fi respectate de utilizatori sunt prezentate în anexa nr. 1 a Ghidului.


B.2 Acţiuni specifice privind modul de desfăşurare a activităţilor de evacuare pe timpul manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui incendiu în interiorul unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau cu funcţiuni de tratament balnear


    Regulile minime de comportare ce se impun a fi respectate/aplicate de către orice persoană care este cazată într-o structură de primire turistică, în cazul producerii unui incendiu, sunt prezentate în anexa nr.2 a Ghidului.


    Responsabilii din cadrul echipelor de evacuare/salvare de pe fiecare nivel sau zonă delimitată din cadrul construcţiilor, în colaborare cu recepţionerul, anunţă situaţia evacuării conducătorului unităţii sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.  


    Personalul responsabil cu verificarea evacuării tuturor utilizatorilor va verifica toate încăperile aferente fiecărui nivel al clădirilor şi spaţiilor respective pentru a se asigura că nu au rămas persoane în respectivele locaţii şi că toți utilizatorii acestora au părăsit camerele de cazare, încăperile/sălile de tratament şi/sau au fost evacuaţi şi anunţă rezultatul directorului unităţii sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.  


B.3 Acţiuni specifice derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui seism la structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau cu funcţiuni de tratament balnear 


    La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind modul de comportare în cazul producerii unui seism, semnalul de alarmare/evacuare după încetarea seismului, precizarea spaţiilor din unitate unde este recomandat a se adăposti în cazul producerii unui seism etc. 


    Persoanele cu dizabilităţi şi/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să fie supravegheaţi de un însoţitor şi/sau, după caz de personalul nominalizat prin decizie scrisă a conducătorului unităţii (de exemplu, în situaţia în care o astfel de persoană este neînsoţită şi se află la tratament balnear sau urmează diverse proceduri medicale). 


B.4 Acţiuni specifice derulate anterior manifestării situaţiei de urgenţă generată de producerea unui seism la structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică şi/sau cu funcţiuni de agrement 


    La intrarea în unitate este indicat să fie puse la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind modul de comportare în cazul producerii unui seism, semnalul de alarmare/evacuare după încetarea seismului, precizarea spaţiilor din unitate unde este recomandat a se adăposti în cazul producerii unui seism etc. 


    Persoanele cu dizabilităţi şi/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să fie supravegheaţi de un însoţitor. 


    Însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să cunoască materialele şi echipamentele speciale din dotarea acestora.  


16.09.2015

 

sursa: FIHR

Descarca fisier:

bottom of page