top of page

Statutul ABCP

 

 

Capitolul I

 

Dispoziţii Generale

Art 1. Denumirea şi sigla Asociaţiei

Denumirea Asociaţiei va fi: ”ASOCIATIA BUCATARILOR SI COFETARILOR PROFESIONISTI - TOP HOSPITALITY” forma prescurtată fiind A.B.C.P.-T.H. (sigla Asociaţiei poate fi modificată de către Consiliul Director la aprobarea Adunării Generale).

Art 2. Sediul Asociaţiei

Sediul Asociaţiei se va schimba de la adresa: Municipiul Bucureşti, Str. Gabroveni numarul 15. (sediul Asociaţiei poate fi modificat de către Consiliul Director).

Art 3. ABCP va funcţiona pe durată nedeterminată.

Art. 4. ASOCIATIA BUCATARILOR SI COFETARILOR PROFESIONISTI - TOP HOSPITALITY este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, neetnică.

Art 5. ABCP are personalitate juridică, fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.

 

 

 

Capitolul II

 

Scopul Asociaţiei

Art.6. Scopul ABCP este:

 

1.Iniţierea de acţiuni / evenimente cu tematică pentru cunoaşterea şi promovarea sectorului gastronomic;

2.Colaborarea cu instituţii, asociaţii, societăţi comerciale, unităţi de învăţământ, precum şi cu alte organizaţii sau persoane fizice în vederea optimizării activităţii gastronomice româneşti;

3.Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la cererea agenţilor economici din ţară în vederea înfiinţării, reprofilării, tehnologizării, clasificării şi reclasificării unităţilor din domeniul turistic şi gastronomic;

4. Sprijinirea membrilor Asociaţiei prin:

- susţinerea de cursuri gratuite de formare, perfecţionare şi specializare

- acordarea unor distincţii, atât membrilor activi, dar şi instituţiilor din domeniu, pentru merite deosebite aduse în slujba dezvoltării gastronomiei româneşti

- încurajarea tinerilor bucătari în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale prin diverse activităţi atent monitorizate

- informarea permanentă a bucătarilor din România cu ştiri şi informaţii referitoare la sectorul gastronomic prin publicaţii scrise, sesiuni de comunicare, congrese

5. Organizarea şi coordonarea echipelor concurente de bucătari:

- organizarea de cursuri pentru pregătirea concurenţilor

- organizarea de selecţii şi preselecţii pentru membrii echipelor

- recrutarea de resurse umane pentru Echipele Olimpice (concurente), atât din interiorul Asociaţiei, cât şi din afara acesteia în vederea selectării managerului, antrenorului, PR Managerului, echipei tehnice, care vor însoţi Echipele Olimpice (concurente)

- organizarea Echipelor Olimpice în funcţie de regulamentele internaţionale impuse de organizatorii competiţiilor mondiale

6. Inlesnirea de acces constant la resurse si tehnologie moderna, know-how calitativ, medii de dezvoltare profesionala.

 

 

Capitolul III

 

Obiectivele Asociaţiei

Art.7. Obiectivele ABCPsunt:

 

1.Redactarea de proiecte viabile pentru perfecţionarea resurselor umane, tehnologizarea unităţilor de lucru şi alinierea la cerinţele comunitare;

2.Încheierea de parteneriate cu autorităţile statului şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile, pentru stabilirea direcţiilor, conceptelor şi actelor normative de interes pentru educaţia, cercetarea şi dezvoltarea turismului şi a gastronomiei regionale, prin participarea la implementarea de standarde şi proceduri de lucru moderne, precum şi a normelor de lucru;

3.Sprijinirea transformării sistemelor de educaţie, formare profesională şi cercetare în sisteme performante, compatibile cu cele internaţionale;

4.Organizarea sau, după caz, sprijinirea organizării de către agenţii economici a unor acţiuni gastronomice, în urma semnării unui contract de parteneriat sau colaborare, cum ar fi: concursuri profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane, etc;

5.Realizarea de materiale de informare pentru bucătari: reviste de specialitate, filme, pliante, albume, afişe, material video, comunitati online, etc;

6.Înfiinţarea de centre de învaţămant, formare şi pregătire pentru tineret;

7.Organizarea de delegaţii oficiale care să participe la evenimente nationale, regionale si internaţionale;

8.Organizarea de echipe pentru evaluare formate din profesionişti care să participe la evenimente tip competiţie;

9.Participarea membrilor asociaţiei la diferite acţiuni interne şi internaţionale cu aprobarea C.D.;

10.Participarea la diferite manifestări ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale în care ABCP este membră cu drepturi depline sau doar membru simpatizant;

11.Înfiinţarea de comitete pentru: educare, informare, dezvoltare.

 

Art.8. Principalele forme de activitate ale ABCP sunt: acţiunile în spaţiul public, simpozioane şi conferinţe, expoziţii, manifestări cultural- gastronomice, organizarea echipelor nationale, regionale sau olimpice de bucătari.

 

Art.9. ABCP va derula activităţi de monitorizare, inclusiv pe bază de contract, privind modul de aplicare a politicilor guvernamentale la diferite niveluri ale sistemelor.

 

Art.10. ABCP va propune organizaţiilor care au aceeaşi sferă de preocupări unirea eforturilor, prin modalităţi legale de cooperare, în vederea atingerii obiectivelor comune, prin respectarea reciprocă a activităţilor fiecăreia dintre ele.

 

Art.11. ABCP va colabora cu instituţii din ţară şi străinatate pentru clarificări conceptuale, pentru stabilirea politicilor şi strategiilor ce trebuie urmărite în domeniile artei culinare, cercetării şi promovării bucătăriei autohtone, a metodelor de lucru tradiţionale.

 

Art. 12. ABCP va dezvolta strategii de promovare a consumului de materie prima locala, promovand astfel ecosisteme locale economic sustenabile .

 

Capitolul IV

 

Drepturile Asociaţiei ABCP-ROMANIA

Art.12. ABCP îşi poate constitui reprezentanţe/sucursale teritoriale în ţară şi străinatãte:

a) ABCP îşi va constitui reprezentanţe/sucursale în cele patru provincii ale ţării, astfel:

- ABCP sucursala Transilvania

- ABCP sucursala Moldova

- ABCP  sucursala Dobrogea

- ABCP  sucursala Muntenia

b) ABCP - ROMANIA îşi poate deschide sucursale/reprezentanţe şi în străinătate pe domenii de interes comun ale comunităţii româneşti şi internaţionale şi va desfăşura activităţi date în competenţa lor prin Consiliul Director în urma hotărârii Adunării Generale

Art.13. ABCP poate desfăşura activităţi economice legale care să sprijine financiar proiectele şi activităţile proprii.

 

 

Capitolul IV

 

Membrii Asociaţiei ABCP

 

Drepturi şi Obligaţii

Art.14. ABCP poate avea ca membri cetăţeni români şi străini, fără deosebire de sex, varstă, naţionalitate, religie şi convingeri politice, alte organizaţii, societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni.

ABCP este o organizaţie formată din lucrători şi specialisti din domeniul gastronomic, cercetători, studenţi, elevi, persoane interesate de bunul mers al industriei turismului atât din ţară cât şi străinătate.

Art.15. Membrii ABCP, din ţară şi străinătate, sunt:

1) membri fondatori;

2) membri simpatizanţi;

3) membri activi;

4) membri de onoare.

Art.16. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au participat la actul constitutiv al organizaţiei.

Art.17. Poate deveni membru activ al ABCP orice persoană care acceptă şi respectă statutul şi R.O.F.-ul Asociaţiei.

 

Art.18. Calitatea de membru activ se obţine pe bază de cerere adresată Consiliului Director, prin plata taxei de înscriere şi a primei cotizaţii.

Obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei este condiţionată de: recomandarea scrisă a cel puţin unui membru activ şi depunerea CV-ului la Secretariatul General al Asociaţiei.

Pe perioada deţinerii unor demnităţi în structuri politice sau guvernamentale, membrii Asociaţiei sunt suspendaţi de drept dacă aceste funcţii sau atribuţii/interese, de serviciu sunt similare cu cele al ABCP

 

Art.19. La ABCP pot adera:

Persoane fizice şi juridice şi/sau Asociaţii şi/sau Organizaţii profesionale, şcoli de profil, alimentaţiei, producţiei şi/sau distribuţiei din produse alimentare, cercetării în domeniul alimentar, respectând condiţiile prevăzute în Statut.

 

Art.20. Drepturile membrilor:

1) să participe la toate acţiunile Asociaţiei şi să beneficieze de toate mijloacele şi facilităţile oferite de aceasta, iar în cazuri speciale la cele pentru care au pregătirea necesară;

2) să fie informaţi asupra activităţii Asociaţiei;

3) să utilizeze baza materială a Asociaţiei pentru atingerea scopurilor prevăzute în statut;

4) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, cu excepţiile prevăzute de statut şi R.O.F. ;

5) toţi membrii activi ai Asociaţiei au drept egal de vot, dacă şi-au achitat forma de cotizaţie alocata pe anul în curs;

6) să se adreseze cu cereri, propuneri şi reclamaţii la orice nivel al conducerii Asociaţiei;

7) să beneficieze de orice formă de apărare sau sprijin ce stă la îndemâna Asociaţiei;

8) să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la Asociaţie;

9) să primească sprijin moral, profesional şi financiar (în funcţie de posibilităţile Asociaţiei, conform R.O.F.);

10) să le fie apărate drepturile profesionale;

11) să renunţe oricând la calitatea de membru al Asociaţiei conform Statutului.

 

Art 21. Obligatiile membrilor:

1) să promoveze interesele Asociaţiei şi să evite tot ceea ce ar putea atinge prestigiul şi scopul acesteia;

2) să respecte reglementările din Statut şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;

3) să respecte hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;

4) să achite forma de cotizaţie alocata si  stabilită de Consiliul Director;

5) să contribuie prin toate mijloacele ce le stau la dispoziţie la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei, la crearea unei imagini pozitive despre activitatea şi scopurile Asociaţiei;

6) să păstreze confidenţialitatea privind acţiunile, strategiile şi proiectele Asociaţiei;

7) să participe, direct sau prin reprezentare (scrisoare de reprezentare), la toate întâlnirile la care sunt convocaţi;

8) să respecte deciziile luate şi să se solidarizeze activ cu acţiunile stabilite în cadrul Asociaţiei;

9) să nu angajeze Asociaţia în nicio activitate fără a avea mandat din partea forurilor în drept (Consiliul Director sau Director de sucursală)

10) să poarte uniforma cu sigla asociaţiei, la toate manifestarile cultural-gastronomice la care este mandatat.

 

Art.22. Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:

(1) nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;

(2) implicarea în acţiuni care afectează prestigiul ABCP;

(3) prin neplata formei de cotizaţie alocata, conform condiţiilor stipulate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

(4) prin decizia motivată a Consiliului Director. Această decizie poate fi atacată cu contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare către A.G. ;

(5) la cerere;

(6) excludere.

 

Art.23. Contestaţiile prevăzute la art. 20 lit. (2) şi la art.24 lit. (4) din Statut se soluţionează de către Adunarea Generală a Asociaţiei, după citirea contestaţiei şi audierea prealabilă a contestatorului de către Consiliului Director. Decizia iniţială poate fi înlăturată sau modificată doar cu aprobarea

Adunării Generale.

 

Art.24. a) Membrii de onoare pot fi cetăţeni români sau străini şi sunt aprobaţi prin votul majorităţii simple în Adunarea Generală şi la propunerea/decizia Consiliului Director (fără consultarea Adunării Generale în cazurile în care se impune), dintre personalităţile care s-au distins prin participarea la concursuri naţionale şi internaţionale, realizări ştiinţifice, tehnice sau manageriale şi/sau care au o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţilor

Asociaţiei şi/sau a vieţii cultural - gastronomice şi turistice atât în ţară, cât şi în străinătate;

b) Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunării Generale având rol consultativ, fără drept de vot şi vor fi scutiţi de la plata cotizaţiei;

c) Membrii de onoare au rol consultativ doar la cererea Adunării Generale.

 

Art. 25. Calitatea de membru de onoare va putea fi retrasă doar de către Adunarea Generală, cu votul a 50 plus 1 din numărul membrilor prezenţi, cu/fără prezenţa persoanei respective (după caz, conform legislaţiei în vigoare). Hotărârea de retragere a calităţii de membru de onoare trebuie motivată, urmând a fi comunicată persoanei în cauză în termen de 10 zile de la şedinţa Adunării Generale.

 

Art. 26. Hotărârea adoptată în aceste condiţii de către Adunarea Generală va fi definitivă şi irevocabilă.

 

 

Capitolul V

 

Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

Art.27. Conducerea Asociaţiei

(1) Preşedintele Asociaţiei

(2) Adunarea Generală

(3) Consiliul Director

 

Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director

c) Comisia de Cenzori

 

Art.28. Comitete:

Se instituie şi alte organisme specifice ABCP, cu atribuţii decise de Consiliul Director.

1) Comitetul pentru gastronomie, târguri, relaţii cu alte organizaţii: director, secretar, consultant;

2) Comitetul educaţional: director, secretar, consultant;

3) Comitetul pentru tineret, artă culinară, concursuri, expoziţii: director, secretar, consultant;

4) Comitetul pentru catering, bucătării tip cantină: director, secretar, consultant;

5) Comitetul pentru comunicare, media şi marketing: director, secretar, consultant;

6) Comitetul pentru alimentaţie şi sănătate: director, secretar, consultant;

a)Comitetele sunt direct subordonate Consiliului Director şi vor duce la îndeplinire deciziile sale;

b)Din Comitete poate face parte orice membru activ al ABCP, care are o vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Asociaţiei, sau orice membru fondator;

c)Membrii Comitetelor sunt numiţi de către Consiliul Director.

 

Art.29. Adunarea Generală

a) Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei şi se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţă ordinară şi, atunci când este cazul, în sedinţe extraordinare, care se pot convoca:

(1) la iniţiativa Consiliului Director formulată de Secretarul General;

(2) la initiaţiva Comisiei de Cenzori;

b) norma de reprezentare a membrilor ABCP la Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul Director, conform R.O.F. ;

c) toate hotărârile Adunării Generale se iau prin vot cu majoritate simplă a celor prezenţi.

 

Art.30. Atribuţiile Adunării Generale

1.Competenţele Adunării Generale sunt:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori

e) înfiinţarea de sucursale

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului

g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare

h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut

 

2. Adunarea Generală ordinară se anunţă:

1) cu cel puţin 15 zile înainte

2) se întruneşte cel puţin o dată pe an conform statutului

 

3. Adunarea Generală extraordinară se anunţă şi se întruneşte:

1) se anunţă cu cel puţin 10 zile înainte

2) se întruneşte de fiecare dată când este nevoie, la iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei, a Consiliului Director, la cererea comisiei de cenzori

 

Art.31. Întrunirea şi validarea Adunării Generale

Pentru ca Adunarea Generală să fie legal constituită este necesar ca la aceasta să participe cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei ce au făcut dovada plăţii formei de cotizaţie allocate, pe anul în curs.

Dacă deşi a fost legal convocată, prin afişarea vizibilă a anunţurilor (e-mail, scrisori, presă sau alte mijloace mass - media) în acest sens, nu se întruneşte numărul necesar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ulterioară, dar nu mai devreme de 7 zile şi nici mai târziu de 14 zile.

Dacă nici de această dată nu se prezintă 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei, respectiv al delegaţilor desemnaţi să îi reprezinte, Adunarea Generală poate avea loc în prezenţa majorităţii simple a acestora, respectiv jumătate din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi plus unul sau a reprezentanţilor acestora plus unul.

Majoritatea simplă este reprezentată de cvorumul ce reprezintă 50+1 din totalul membrilor prezenţi, iar adoptarea se face prin majoritatea acestora.

 

Art.32. Organizarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se află în sarcina Consiliului Director

Odată cu convocarea Adunării Generale se stabileşte şi ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată la propunerea membrilor Asociaţiei, aceste propuneri putând fi comunicate Consiliului Director cu cel putin 24 de ore înainte de şedinţă.

Ordinea de zi poate fi completată cu noi puncte şi în cursul şedinţei Adunării Generale.

Art.33. Consiliul Director

Consilul Director este constituit din:

- Preşedintele Asociaţiei

- Secretarul general al Asociaţiei

- Trezorierul Asociaţiei

Art.34. Atribuţiile Consiliul Director

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul

bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art.35. Controlul financiar. Comisia de Cenzori

a) Controlul financiar intern al ABCP este asigurat de Comisia de Cenzori care este alcătuită dintr-un număr de trei membri. Comisia de Cenzori verifică periodic gestiunea ABCP şi prezintă un raport în faţa Adunării Generale, la şedinţele acesteia şi la cererea Consiliului Director;

b) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii şi este ales de Adunarea Generală în urma depunerii candidaturilor conform statutului.

 

Art.36. Atribuţiile Comisiei de Cenzori

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală

 

Art.37. Alegerea Comisiei de Cenzori

Comisia de Cenzori se compune din trei cenzori aleşi o dată la doi ani, de Adunarea Generală, dintre membrii Asociaţiei, care nu deţin nici o altă funcţie în Consiliu de Conducere sau în structura administrativă a Asociaţiei. Unul dintre cenzori poate să nu fie membru al Asociaţiei.

 

Art.38. Preşedintele Asociaţiei

Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple a membrilor participanţi cu condiţia că aceştia să fi achitat cotizaţia cel puţin pe ultimul an şi/sau anul în curs atât pentru membrii noi cât şi pentru cei vechi. Preşedintele este ales o dată la un an. Preşedintele are dreptul să ocupe această funcţie pentru 8 mandate.

 

Art.39. Atribuţiile şi competenţele Preşedintelui

(1) reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii

(2) îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Consiliului Director

(3) informează Adunarea Generală asupra activităţii sale personale şi asupra activităţii Consiliului Director

(4) are drept de control şi sancţiune la orice nivel de activitate din Asociaţie, cu excepţia membrilor Consiliului Director, care nu pot fi demişi sau sancţionati decât de către Adunarea Generală

(5) conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director

(6) contrasemnează hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale, precum şi documentele care angajează patrimoniul Asociaţiei

(9) alte competenţe şi atribuţii ale Preşedintelui vor fi trecute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, regulament ce va trebui aprobat de către Adunarea Generală

Art.40. Asociaţia poate recurge la colaboratori plătiţi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi numai cu aprobarea Consiliului Director.

 

 

 

Capitolul VI

 

Activitatea financiară

Art.41. Pentru realizarea scopurilor şi acţiunilor propuse, ABCP- România va avea un patrimoniu constituit din: patrimoniul iniţial conform ultimului bilanţ şi din venituri.

Veniturile ABCP- România provin din:

(1) cotizaţiile membrilor

(2) sponsorizări, donaţii şi legate

(3) activitate de proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică

(4) alte venituri prevăzute de lege

(5) fonduri din surse guvernamentale şi neguvernamentale

(6) vânzarea de echipamente de lucru, insigne, reviste, carţi de specialitate etc.

(7) cursuri de formare, perfecţionare, specializare

(8) alte taxe ce sunt dispuse de Consiliul Director

 

Art.42. Cheltuielile ABCP- ROMANA cuprind:

(1) participarea la şi susţinerea de expoziţii/concursuri/manifestari cultural - gastronomice, atât în ţară cât şi în străinatate şi a unor activităţi ştiinţifice, consultative

(2) cheltuieli tehnico-administrative

(3) editarea publicaţiilor ABCP, inclusiv cele electronice

(4) achiziţionarea de materiale documentare

(5) facilităţi oferite membrilor, legate de desfăşurarea diferitelor activităţi ABCP

(6) achiziţionarea de echipamente şi material

(7) cotizaţii la Organizaţii şi Asociaţii naţionale şi internaţionale

(8) organizarea de conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.

(9) alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director

 

 

 

Capitolul VII

 

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei ABCP

Art.43. Dizolvarea şi lichidarea ABCP se face pe baza hotărârii Adunării Generale ca urmare a îndeplinirii misiunii sale şi a considerării de către Adunarea Generală a inutilităţii funcţionării Asociaţiei.

Art.44. ABCP se desfiinţează prin votul a cel puţin 2/3 din membrii cu drept de vot şi cu acordul Consiliului Director.

Art.45. În cazul dizolvării ABCP, bunurile existente în patrimoniu se supun evaluării şi expertizei contabile şi se transformă în lichidităţi care vor fi donate unor instituţii cu profil similar, facultăţi de profil, alte Asociaţii similare ca finalitate, conform deciziei Adunării Generale.

 

 

 

Capitolul VIII

 

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.46. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară din data de 01.03.2016 cu votul majorităţii prezente.

Art.47. Modificările ulterioare ale Statutului se aprobă de Adunarea Generală prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Asociaţiei.

Art.48. Asociaţia are elemente de identificare (nume, siglă etc.) proprii şi unul sau mai multe conturi proprii la CEC sau la alte instituţii bancare.

Art.49. Alte dispoziţii vor fi cuprinse în regulamente specifice în momentul înfiinţării departamentelor sau altor structuri din subordinea Asociaţiei.

 

 

 

 

 

bottom of page